Individuální lekce a mentoring

Platební podmínky 

Platba by měla být připsána na účet před začátkem spolupráce, dle splatnosti vystavené faktury. V případě zakoupení balíčku je jeho platnost po dobu tří měsíců od zakoupení.

Podmínky rušení lekcí 

 • omluva více než 24 hodin předem
  • lekci je možné uskutečnit v náhradním termínu v následujících 5 pracovních dnech
  • nabízím možnost využít e-lesson, kterou vám zašlu v den původně plánované lekce, vy ji do příští lekce vypracujete a pošlete na e-mail 
   • Tuto možnost praktikuji z toho důvodu, že pokud se člověk nevěnuje jazyku intenzivně, vrací se často o několik kroků nazpět. Pokrok není dostatečný, je-li vůbec nějaký a pro studenty poté nemají lekce žádný přínos. 
 • zrušení lekce méně než 24 hodin předem 
  • výuka propadá v plné výši 
 • pozdní příchod 
  • pokud jsme domluveni na lekci a vy do 10 minut nedorazíte bez toho, že byste mi dali vědět, lekce automaticky propadá a odcházím z platformy
  • pokud budete mít zpoždění, dejte mi vědět, ráda počkám 😊 (mob. 608 940 701)

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2021

Kurzy pro děti

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb v rámci realizace jazykové výuky v mateřské, základní či jazykové škole (dále jen škole)
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele a Uživatele. Odběratel zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvu o poskytování služeb“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a čl. 8.6.
 2. Vymezení pojmů
  1. Odběratelem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní jazykovou výuku. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.
  2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Služba poskytované prostřednictvím webového rozhraní je jazyková výuka.
 3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb
  1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Odběratel provádí objednávání služeb vyplněním formuláře na webovém rozhraní.
  2. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
  3. Prezentace služeb umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
  4. Pro objednání služby vyplní Odběratel objednávkový formulář. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
  6. Odběratel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Odběrateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
  7. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje toto službu od Poskytovatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Poskytovateli cenu služby uvedenou v objednávce.
  8. Odběratel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.
 4. Platební podmínky a poskytnutí služby
  1. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli způsoby uvedenými na webovém rozhraní poskytovatele nebo na místě, kde je realizován jazykový kurz: vkladem hotovosti na účet poskytovatele nebo bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele.
  2. Způsob platby uvede Odběratel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
  3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
  4. Cena služby je splatná do 10 pracovních dnů od akceptace objednávky zasláním emailu ze strany poskytovatele či od zahájení docházky v jazykovém kurzu podle toho, co nastalo dříve.
  5. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby a celého jména dítěte v poznámce k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
  6. Odběratel bere na vědomí, že má právo do 10 dnů od úhrady kurzu (tj. od uzavření smlouvy) právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek).
  7. Doba poskytnutí služby závisí na možnostech Poskytovatele. Kurz nebude probíhat (a to bez jakékoliv náhrady) ve dnech svátků, v průběhu Vánoc po dobu 14 dnů, a dále ve dnech, kdy nebudou z důvodů na straně základní či mateřské školy, kde kurz probíhá, žáci ve škole přítomni. V případě nemoci nebo jiné absence lektora jsou lekce nahrazovány v plné délce. Nahrazování v jiných termínech může být suplováno jiným lektorem.
  8. V případě jednorázové nebo krátkodobé nemoci dítěte nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci zameškaných lekcí. Dlouhodobou nemocí se rozumí nepřítomnost dítěte ve škole déle než dva měsíce. V případě, že se dítě zapsané do kurzu ze zdravotních či jiných vážných důvodů nemůže zúčastnit výuky, je třeba jej odhlásit z kurzu písemně (emailem). Pokud tak rodiče neučiní do konce konání kurzu, dítě je stále přihlášeno a Poskytovateli zůstává nárok na uhrazení celého kurzovného. V případě odhlášení kurzu z výše uvedených důvodů uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  9. Pokud tak rodiče neučiní, dítě je stále přihlášeno a Poskytovateli zůstává nárok na uhrazení celého kurzovného.
 5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb
  1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy s výjimkou okolností popsaných v bodě 4.8.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má Odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele.
  3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.
  4. Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s poskytování služeb Odběratelem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Odběratel požaduje.
  5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  6. Poskytovatel může odstoupit kdykoliv vrácením plné úhrady za službu Odběrateli poníženou pouze za výukové materiály v částce do 650,- Kč.
 6. Odpovědnost za vady
  1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.
  3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování.
  4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se  Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
  2. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.
  3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
  4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
  5. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu Poskytovatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
  6. Obsah webových stránek Poskytovatele či zprostřekovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 
  7. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  9. Aktuální znění odsouhlasených obchodních podmínek je uloženo a archivováno Poskytovatelem, resp. zpracovatelem v elektronické podobě a není přístupné třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Odběrateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Odběrateli na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).
  10. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
  11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23.8.2021

ENGLISH Příměšťák

1) Poskytovatel

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Mgr. Michaela Grmelová
Na Vyhlídce 14, 682 01 Vyškov
IČ: 07868308

2) Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník vyplní závaznou přihlášku na příměstský tábor.

Objednávku lze zaslat emailem nebo pomocí rezervačního formuláře z www.easypeasyeng/primestak.cz, případně odesláním objednávkového formuláře na adresu poskytovatele.

3) Cena a způsob platby

Při vzniku smluvního vztahu vzniká poskytovateli právo na zaplacení 100% ceny služeb před jejich poskytnutím. Službu může zákazník kdykoliv zrušit. Zrušením služby není dotčeno právo na úhradu objednaných služeb dle storno podmínek.

Zákazník je povinen uhradit cenu služby jednorázově, a to bankovním převodem na účet 1193800679/0600 vedeným v Moneta Money Bank, a.s. do 14 dnů od vystavení platebních údajů, ojediněle dle domluvy v hotovosti.

Pokud je přijetí přihlášky v kratší době, než je 5 dnů před uskutečněním služby, zákazník je povinen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3 dnů, a to tak, aby byla služba zákazníkem uhrazena před samotným konáním (připsána na účet).

V případě objednávky ve velmi krátké době před konáním služby (např. jeden nebo dva dny, kdy je jasné, že se částka nestihne na účet připsat, zašle zákazník kopii dokladu o zaplacení na email michaela.easypeasy@gmail.com.

V případě neuhrazení ceny služby není dotčeno právo na úhradu objednaných služeb dle storno podmínek.

Poskytovatel poskytne náhradní termín konání služby v případě neuskutečnění služby (příměstského tábora apod.) z důvodu vyšší moci. Poskytovatel se zprošťuje nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou službu v důsledku vyšší moci.

V případě zrušení služby vyplývající z vládního nařízení COVID-19 bude kompenzace v plné výši.

4) Forma placení:

Platbu je možné provést těmito způsoby: on-line platbou, hotově nebo bankovním převodem na číslo účtu 193800679/0600 vedený u Moneta Money Bank, a.s. na základě platebních údajů zaslané emailem poskytovatele.

5) Zákazník má právo

a) na poskytnutí služeb poskytovatele
b) zrušit službu, kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky bod 6),

6) Storno podmínky

Službu může zákazník kdykoliv zrušit za těchto storno podmínek před nástupem:

a) od 31 dní a déle ode dne nástupu na tábor nebo výlet zaplatí zákazník storno poplatek 20% z celkové vyfakturované ceny.

b) od 22 do 30-ti dnů ode dne nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 50% z celkové vyfakturované ceny.

b) od 15 do 21-ti dnů ode dne nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 80% z celkové vyfakturované ceny.

c) do 14 dnů ode dne nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 100% z celkové vyfakturované ceny.

Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum bez ohledu na úhradu/neúhradu, ale kdy společnost obdrží písemné oznámení o zrušení objednávky poštou nebo na email michaela.easypeasy@gmail.com.

V případě vystavení platebních údajů na více termínů se storno podmínky vztahují na fakturovanou částku jako celek s tím, že rozhodné datum je písemné zaslání storna na email michaela.easypeasy@gmail.com nebo převzetím poštovní zásilky.

7) Vyšší moc

Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, pandemie a epidemie, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.

V případě zrušení služby vyplývající z vládního nařízení COVID-19 bude kompenzace v plné výši.

8) Nečerpání služby

Po uhrazení faktury, pokud zákazník přihlášku u poskytovatele nezruší , ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky dle storno podmínek.

Pokud zákazník přihlášku u poskytovatele nezruší, fakturu na služby neuhradí a zároveň objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a poskytovateli vzniká nárok na zaplacené celé fakturované částky dle storno podmínek bod 6c.

9) Odmítnutí zákazníka

Poskytovatel má právo odmítnou objednávku zákazníka, který v minulosti opakovaně učinil objednávku a neuhradil ji v době splatnosti, porušil obchodní podmínky poskytovatele.

Poskytovatel má právo odmítnou převzetí dítěte z důvodu špatného zdravotního stavu, psychomotorického vývoje dítěte nebo odmítnutí další dny z důvodu nekázně dítěte, o kterém byl rodič předem informován. Tímto není dotčeno právo poskytovateli uhradit celou fakturovanou částku včetně období, na které bylo dítě vyloučeno.

Poskytovatel má právo při nekázni vyloučit dítě/děti z příměstského tábora. Tímto není dotčeno právo poskytovateli uhradit celou fakturovanou částku i za období, po které bylo dítě vyloučeno.
Vyloučení bude předcházet telefonické nebo elektronické kontaktování rodičů nebo odpovědných zástupců.

V případě nekázně bude dítě vyloučeno ihned a odpovědný zástupce bude telefonicky informován, aby si neprodleně dítě z příměstského tábora odvezl. Tímto není dotčeno právo poskytovateli uhradit celou fakturovanou částku včetně období, po které bylo dítě vyloučeno.

10) Zrušení služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo objednanou službu zrušit v případě krajních okolností. O zrušení služby je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka.

11) Změna programu je poskytovatelem vyhrazena.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny programu.

12) Odpovědnost za škody

Společnost má uzavřenou Pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte.

13) Ochrana osobních dat

Všechny uvedené údaje budou použity jen pro profesní potřeby poskytovatele v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a v souladu s GDPR.

14) Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022 do odvolání.